Algemene voorwaarden Quickly ICT

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Quickly ICT, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Quickly ICT, gevestigd aan Grote meent 30, 3945 GG te Cohten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 92731287.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Quickly ICT een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Quickly ICT en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Quickly ICT zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van producten.
 5. Diensten/werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Quickly ICT te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden op het gebied van ICT, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn: onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden, aanleg-/installatiewerkzaamheden, implementatie van software en/of systemen, de beschikbaarstelling van programmatuur, servermigratie, hosting, VoIP-diensten, netwerkoptimalisatie en consultancy.
 6. Producten: de in het kader van een overeenkomst door of namens Quickly ICT aan de wederpartij te leveren zaken, zoals hardware en andere apparatuur.
 7. Abonnement: een overeenkomst als bedoeld in lid 4 die voorziet in het verlenen van diensten en/of verrichten van werkzaamheden en waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, waaronder, niet-limitatief bedoeld, leasecontracten, onderhoudsabonnementen, hostingdiensten, back-updiensten, systeembeheer op afstand en VoIP-diensten begrepen zijn.
 8. Strippenkaart: een virtuele kaart die door de wederpartij bij Quickly ICT is aangeschaft en waarmee de wederpartij aanspraak maakt op een vooraf ingekocht aantal arbeidsuren.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rudy Services en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Quickly ICT dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de wederpartij aanvaarde offerte van Quickly ICT of een ondertekende overeenkomst. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Quickly ICT is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Quickly ICT kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Rudy Services worden herroepen. Offertes van Quickly ICT kennen een standaardgeldigheidsduur van vier weken na dagtekening daarvan, tenzij bij of in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Aan een aanbod van Quickly ICT dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Rudy Services dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Quickly ICT niet tot de nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Rudy Services, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Quickly ICT anders aangeeft. Quickly ICT behoudt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij van de daartoe door Quickly ICT opgemaakte offerte of schriftelijke overeenkomst.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij Quickly ICT zo spoedig mogelijk als voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle gegevens verstrekt die voor die opzet c.q. uitvoering redelijkerwijs relevant zijn. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. Quickly ICT is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Quickly ICT is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De wederpartij dient Quickly ICT voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, tijdige toegang tot de locatie van uitvoering van eventuele werkzaamheden en overige inspanningen die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van derden voor het verlenen van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden en vrijwaart Quickly ICT van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 4. Indien de uitvoering van werkzaamheden geschiedt op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat de door Quickly ICT tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Quickly ICT dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Quickly ICT zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen. Voorts dienen de door Quickly ICT tewerkgestelde personen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn.
 5. Indien de wederpartij zelf zorg draagt voor de aanwezigheid van zaken of hulpmiddelen die bij de uitvoering van de werkzaamheden door Quickly ICT worden verwerkt, geïnstalleerd of anderszins worden gebruikt, staat de wederpartij in voor de geschiktheid van deze zaken en hulpmiddelen voor de overeengekomen toepassing. Rudy Services draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeschiktheid van de hier bedoelde zaken en hulpmiddelen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. Quickly ICT voert overeenkomsten uit naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eventueel met de wederpartij schriftelijk overeengekomen afspraken. Tenzij Quickly ICT uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven, verbindt Quickly ICT zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Quickly ICT gerechtigd de prestaties die tot een volgende fase behoren, op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze in het kader van het leveren van de diensten aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld, dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en diensten van derden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de door Quickly ICT te leveren of te faciliteren dienst, zoals een router, TCP/IP programmatuur en randapparatuur.

ARTIKEL 6. | ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDIENSTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder VoIP-, hosting- en back-updiensten in elk geval begrepen.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om middels de diensten data op te slaan of te (doen) verspreiden in strijd met een wettelijk voorschrift. Het opslaan en (doen) verspreiden van data met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend karakter, wordt in elk geval beschouwd als in strijd met een wettelijk voorschrift. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan om data op te slaan of te (doen) verspreiden dat inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen: auteursrechten, merkrechten en portretrechten. De wederpartij dient zich bij het gebruik van de diensten voorts te onthouden van een schending van de privacy van derden, waaronder niet-limitatief bedoeld, het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden, het versturen van ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie en het versturen van kwaadaardige data, zoals virussen of spyware.
 3. De wederpartij dient zich ervan te onthouden bij het gebruik van de diensten Quickly ICT of derden te hinderen. Voorts dient de wederpartij zich te onthouden van het toebrengen van schade aan de servers die worden gebruikt voor de beschikbaarstelling van de diensten.
 4. Schade ontstaan door ondeskundigheid van de zijde van de wederpartij of het door de wederpartij in strijd handelen met het bepaalde in lid 2 of 3 van dit artikel, komt voor rekening van de wederpartij.
 5. Quickly ICT is naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van de wederpartij ten aanzien van de diensten dermate te beperken dat het beheer van de diensten in zijn geheel door Quickly ICT of een door hem aangewezen derde partij wordt uitgevoerd.
 6. De wederpartij verstrekt Quickly ICT dan wel zijn licentiegever, voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst, een onbeperkte licentie om alle vanwege de wederpartij middels de diensten verstrekte data te verspreiden, op te slaan, door te geven en te kopiëren op elke geschikt geachte manier.
 7. De wederpartij vrijwaart Quickly ICT van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van de diensten door of vanwege de wederpartij.
 8. Indien Quickly ICT op grond van een bevoegd gegeven bevel van overheidswege of in verband met een wettelijke verplichting, werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot data die vanwege de wederpartij middels de diensten zijn opgeslagen, zullen alle daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 9. Quickly ICT biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime van de diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Behoudens tegenbewijs van de wederpartij, zal de door Quickly ICT gemeten beschikbaarheid en het serviceniveau gelden als volledig bewijs.
 11. Indien naar het oordeel van Quickly ICT of zijn licentiegever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de diensten of het netwerk waarvan bij de exploitatie van de diensten gebruik wordt gemaakt, is Quickly ICT c.q. zijn licentiegever gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te vermijden of te beperken.
 12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel onmiskenbaar anders uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit, is Quickly ICT niet gehouden back-ups te maken van door de wederpartij middels de diensten opgeslagen data. In alle gevallen rust na beëindiging van de overeenkomst geen enkele bewaarplicht op Quickly ICT ten aanzien van welke data dan ook die in het kader van de overeenkomst is opgeslagen. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om Quickly ICT te verzoeken om een back-up bij beëindiging van de overeenkomst. Quickly ICT zal ervoor zorgen dat de wederpartij bij beëindiging van de overeenkomst een redelijke gelegenheid wordt geboden om de data die vanwege de wederpartij is opgeslagen, terug over te brengen naar de eigen systemen van de wederpartij of naar de systemen van een nieuwe aanbieder. Voor dit doeleinde zal Quickly ICT zich inspannen de data in een gangbaar bestandsformaat aan te kunnen bieden.
 13. Quickly ICT kan een maximum stellen aan de hoeveelheid in het kader van de diensten aan de wederpartij toekomende opslagruimte of dataverkeer. Indien geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van Quickly ICT dan wel zijn licentiegever.

BESCHIKBAARHEID EN STORINGEN

 1. Quickly ICT streeft ernaar de diensten gedurende de looptijd van de overeenkomst voortdurend voor de wederpartij beschikbaar te houden. Quickly ICT kan evenwel niet garanderen dat de diensten voortdurend beschikbaar zijn.
 2. Quickly ICT is niet gehouden de diensten te leveren indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee weken voortduurt of zal voortduren, zijn zowel de wederpartij als Quickly ICT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. In geval van overmacht is Quickly ICT daarvoor geen schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd. Wel kan Quickly ICT in dat geval, tenzij sprake is van overmacht als gevolg van storingen veroorzaakt door overstroming, terrorisme of oorlog, een storingsvergoeding bieden overeenkomstig het bepaalde in lid 18.
 4. In geval de wederpartij een storing constateert, dient zij daarvan onverwijld aan Quickly ICT mededeling te doen. Quickly ICT tracht de storing zo snel mogelijk te (doen) verhelpen nadat deze aan hem is gemeld.
 5. Indien de diensten door een storing in het netwerk voor meer dan twaalf uren zijn onderbroken en de wederpartij woonachtig of gevestigd is in het gebied waar de storing zich voordoet, kan de wederpartij aanspraak maken op een storingsvergoeding. Deze storingsvergoeding bedraagt 1/30e deel van het overeengekomen maandelijkse abonnementsbedrag van de dienst waarop de storing betrekking heeft, per 24 uur dat de storing voortduurt. Indien geen maandelijks abonnementsbedrag is overeengekomen, geldt vaststelling naar evenredigheid van een maand. De aanspraak op de bedoelde vergoeding vervalt indien de wederpartij daarop geen beroep heeft gedaan binnen zes maanden nadat de storing zich voordeed. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op de bedoelde vergoeding indien de storing het gevolg is van overstroming, terrorisme of oorlog.
 6. Quickly ICT is steeds gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de diensten te onderbreken of te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor benodigd onderhoud of wegens verbetering of vernieuwing van de diensten, zonder dat Quickly ICT de wederpartij daarvoor een schadevergoeding is verschuldigd. Niet-dringend onderhoud en niet-dringende verbetering of vernieuwing, zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd op tijdstippen waarop de wederpartij daarvan de minste hinder zal ondervinden. Quickly ICT kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

ARTIKEL 7. | NIET-ONDERGESCHIKTE ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN EN DIENSTVERLENING VAN DERDEN

 1. Quickly ICT is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de niet-ondergeschikten als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen zij, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Quickly ICT, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
 3. Elektronische communicatiediensten, zoals VoIP-diensten, hosting en andere hosted en online diensten, worden beschikbaar gesteld c.q. geleverd door partners van Quickly ICT dan wel licentiegevers van de aan de wederpartij beschikbaar gestelde programmatuur. Quickly ICT is, behoudens het bepaalde in artikel 6.18 en behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die op welke wijze dan ook bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 4. Indien anders dan door Quickly ICT derden bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, dan wel de wederpartij al dan niet in het kader van een overeenkomst met Quickly ICT, zelf een (aanvullende) overeenkomst met derden sluit, zoals in geval van een licentieovereenkomst ten aanzien van het gebruik van door Quickly ICT aan de wederpartij in gebruik gegeven programmatuur, is Quickly ICT onder geen beding aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een doen of nalaten van die derden.
 5. Het is mogelijk dat derden die op enige wijze bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Quickly ICT en de wederpartij zijn betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Quickly ICT gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de wederpartij en Quickly ICT tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd. Quickly ICT zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Partijen kunnen bij aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat eventueel noodzakelijk meerwerk tegen een maximale vergoeding wordt uitgevoerd.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Quickly ICT zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de eventuele wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Quickly ICT gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van RQuickly ICT op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Quickly ICT de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Quickly ICT zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Quickly ICT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 9. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van aan de wederpartij verkochte producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging van de producten, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.
 2. Quickly ICT behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.
 4. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Quickly ICT de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 5. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Quickly ICT mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Quickly ICT is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 6. Indien Quickly ICT bij toepassing van de leden 4 of 5 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. | GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk door Quickly ICT bedongen garantie, dan wel de eventuele door de fabrikant of importeur van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Een door Quickly ICT, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Quickly ICT kunnen doen gelden.
 3. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder aanspraken op basis van non-conformiteit mede begrepen) vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Quickly ICT kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of andere aanwijzingen van of vanwege Quickly ICT en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Rudy Services zijn uitgevoerd.
 4. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quickly ICT worden geretourneerd.

ARTIKEL 11. | TERMIJNEN

Vermelde en/of overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Quickly ICT zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Quickly ICT treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Quickly ICT schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Quickly ICT de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 12. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN & VERHUIZING WEDERPARTIJ

 1. Een abonnement wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Een abonnement aangegaan voor bepaalde tijd, wordt na verstrijken van die bepaalde tijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij:
 1. het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd;
 2. het abonnement is aangegaan met een consument, in welk geval stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd plaatsvindt;
 3. het abonnement voorziet in de levering van een elektronische communicatiedienst of programmadienst zoals bedoeld in artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet, in welk geval stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd plaatsvindt.
 1. Een abonnement eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventueel overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.
 2. Indien de wederpartij voornemens is te verhuizen en de overeengekomen dienst op het nieuwe adres dient te worden voortgezet, dient de wederpartij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Quickly ICT mede te delen onder opgave van het nieuwe adres. Quickly ICT zal zich inspannen om de dienst tijdig te verhuizen. Eventuele kosten die voortvloeien uit het verhuizen van de dienst komen voor rekening van de wederpartij. Indien de dienst niet beschikbaar is op het nieuwe adres van de wederpartij, blijft de wederpartij de ingevolge de overeenkomst te betalen tarieven verschuldigd totdat de overeenkomst op reguliere wijze is geëindigd.

ARTIKEL 13. | LEASEOVEREENKOMSTEN

 1. Behoudens voor zover de leaseovereenkomst voorziet in een koopoptie die uiterlijk tegen verstrijken van de leaseperiode wordt gelicht, beoogt de leaseovereenkomst niet in eigendomsoverdracht van de producten. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de producten om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Ten aanzien van producten onderworpen aan een leaseovereenkomst met een gelichte koopoptie, geldt dit uitsluitend totdat de looptijd van de leaseovereenkomst is verstreken, doch onverminderd het bepaalde in artikel 20. Onverminderd het bepaalde in de tweede zin van dit lid, draagt de wederpartij in de verhouding tot Quickly ICT in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over de producten geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 2. De wederpartij verklaart de producten die in het kader van een leaseovereenkomst zijn geleverd, in de staat te hebben ontvangen als waarin de producten door Quickly ICT zijn geleverd. Indien de staat van de producten op enige wijze uitdrukkelijk is vastgelegd, verklaart de wederpartij dat zij de producten conform deze vastlegging heeft ontvangen.
 3. De wederpartij zal als een goed lessee voor de producten zorgdragen. De wederpartij dient de producten te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de producten. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij de producten gedurende de periode dat de producten haar ter beschikking staan, in dezelfde staat te houden als waarin de producten aan haar zijn geleverd.
 4. Indien Quickly ICT aan de wederpartij omtrent het gebruik van de producten aanwijzingen verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
 5. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quickly ICT niet toegestaan de producten onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.
 6. De omstandigheid van beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van de producten, dient na ontdekking daarvan door de wederpartij, onverwijld aan Quickly ICT te worden medegedeeld.
 7. Totdat de producten na afloop van de leaseperiode feitelijk weer ter beschikking zijn gesteld van Quickly ICT, komt alle risico van verlies en beschadiging van de producten voor rekening van de wederpartij, ook voor zover de producten zich, al dan niet met toestemming van Quickly ICT, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. De wederpartij is verplicht de producten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder mede begrepen brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Quickly ICT. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de wederpartij jegens de verzekeraar worden alsdan bij voorbaat door de wederpartij aan Quickly ICT geleverd. Op verzoek van Quickly ICT is de wederpartij verplicht de verzekeringspolis(sen) na ontvangst daarvan in het bezit te stellen van Quickly ICT en alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan Quickly ICT ter inzage te geven.
 8. De wederpartij dient Quickly ICT omtrent het navolgende onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de wederpartij dan wel de in het kader van de leaseovereenkomst door Quickly ICT geleverde producten, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Quickly ICT dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de wederpartij of indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt. In de hier bedoelde gevallen is de wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de huur- dan wel leaseovereenkomst met Quickly ICT.

LEASE MET KOOPOPTIE

 1. Een koopoptie op door de wederpartij van Quickly ICT geleasede producten is slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen, tenzij Rudy Services na totstandkoming van de leaseovereenkomst alsnog uitdrukkelijk anders aangeeft.
 2. In geval de wederpartij de uitdrukkelijk bedongen koopoptie licht, is zij een door Quickly ICT vastgesteld percentage van de restwaarde van de producten verschuldigd, met dien verstande dat indien uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen dat eigendomsoverdracht kosteloos plaatsvindt door verstrijken van de leaseperiode, het eigendom van de producten aan de wederpartij wordt overgedragen door verstrijken van de leaseperiode, mits de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen uit de leaseovereenkomst heeft voldaan.
 3. Rust in het kader van de koop garantie op de producten, dan is de garantietermijn met terugwerkende kracht aangevangen op dag dat de producten in het kader van de voorafgaande leaseovereenkomst reeds aan de wederpartij zijn geleverd.

ARTIKEL 14. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ

Abonnementen kunnen door de wederpartij slechts worden beëindigd voor zover voorzien in artikel 12. De aankoop van producten kan, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen, door de wederpartij niet worden geannuleerd anders dan tegen betaling van de volledige koopprijs. Voor andere diensten of werkzaamheden dan die in het kader van een abonnement worden uitgevoerd, is de wederpartij in geval van annulering van de overeenkomst door de wederpartij, gehouden Quickly ICT daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is zij gehouden aan Rudy Services alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door Quickly ICT gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, een en ander onverminderd het recht van Quickly ICT vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 1. Quickly ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.15 geldt dat indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, partijen gerechtigd zijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Quickly ICT bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid en onverminderd het bepaalde in artikel 6.18, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Quickly ICT is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Rudy Services ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Quickly ICT in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Quickly ICT gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft gesteld.
 3. Voorts is Quickly ICT, tenzij de wet daaraan dwingend in de weg staat, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Quickly ICT op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Quickly ICT behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Quickly ICT ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Quickly ICT de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die hij op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 17. | STRIPPENKAART

 1. Met een strippenkaart maakt de wederpartij aanspraak op het vooraf ingekochte aantal arbeidsuren. Met een strippenkaart kan uitsluitend worden betaald voor de uitdrukkelijk bij de aanschaf van de strippenkaart overeengekomen werkzaamheden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een strippenkaart geldig voor de duur van 12 maanden na aanschaf daarvan. Eventueel na deze geldigheidsduur nog openstaande arbeidsuren, komen te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op restitutie of enige andere compensatie.
 3. Strippenkaarten zijn nimmer inwisselbaar voor geld.
 4. Betaling middels een strippenkaart dient vooraf door de wederpartij te worden aangekondigd, bij gebreke waarvan Quickly ICT gerechtigd is reguliere betaling voor uitvoering van de betreffende werkzaamheden te vorderen.

ARTIKEL 18. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Quickly ICT vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: een periodiek abonnementstarief, variabele verbruikskosten, een vaste aanneemsom, een uurtarief, productverkoopprijzen en eventueel bijkomende kosten, zoals reis- en bezorgkosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Quickly ICT vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Rudy Services is steeds gerechtigd om prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, zoals stijgingen van lonen, inkoopprijzen e.d., waarop Quickly ICT redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Quickly ICT niet alsnog uitdrukkelijk aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
 4. Quickly ICT is te allen tijde gerechtigd om de overeengekomen tarieven in het kader van abonnementen, eenmaal per jaar te verhogen conform het meest recente, door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer.
 5. Rudy Services is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, waaronder abonnementskosten tevens begrepen, te vorderen, met dien verstande dat Quickly ICT een consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Kosten op basis van nacalculatie vast te stellen, zoals gesprekskosten in het kader van VoIP-diensten en kosten van meerwerk, worden achteraf in rekening gebracht.
 6. Quickly ICT is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met de voldoening van een vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid.
 7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Quickly ICT voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen, onverminderd het bepaalde in lid 5, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door Quickly ICT uitdrukkelijk anders is vermeld.
 8. De wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
 12. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Quickly ICT om die redenen niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 19. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Indien de wederpartij het gebruik van de producten of diensten die in het kader van de overeenkomst door of namens Quickly ICT worden geleverd, overlaat aan een derde, is de wederpartij jegens Quickly ICT aansprakelijk voor het doen en nalaten van deze derden in verband met het bedoelde gebruik, als ware het het doen of nalaten van de wederpartij zelf.
 2. Quickly ICT zal zich inspannen om de eventueel bij de diensten gebruikte software up-to-date te houden. Quickly ICT is hierbij echter afhankelijk van zijn leverancier of licentiegever. Quickly ICT dan wel zijn leverancier of licentiegever is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar hun oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
 3. Quickly ICT heeft het recht om de diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Quickly ICT zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om de wederpartij tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Quickly ICT is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, echter niet aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 4. Quickly ICT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door hem verstrekte adviezen en instructies, ook in geval deze adviezen of instructies onbedoeld onjuist bleken te zijn. Het opvolgen van adviezen en instructies van Quickly ICT, door de wederpartij, geschiedt voor haar eigen risico.
 5. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door of namens haar verstrekte gegevens, onjuistheden in de door wederpartij verlangde configuraties en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst eventueel ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Quickly ICT kan worden toegerekend.
 6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Quickly ICT voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de wederpartij Quickly ICT in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Quickly ICT ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 7. Quickly ICT is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden.
 8. Quickly ICT is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Quickly ICT in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Quickly ICT is nimmer aansprakelijk voor opzichtschade en indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Quickly ICT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Quickly ICT toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. De aansprakelijkheid van Quickly ICT is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Quickly ICT betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Quickly ICT nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Quickly ICT daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Quickly ICT dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Quickly ICT heeft gemeld.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Quickly ICT bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Quickly ICT.
 5. De wederpartij vrijwaart Quickly ICT van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien Quickly ICT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Quickly ICT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Quickly ICT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Quickly ICT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP EN LEASE MET KOOPOPTIE

 1. Alle door Quickly ICT in eigendom over te dragen producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Quickly ICT hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de door de wederpartij nog verschuldigde prijs terstond volledig opeisbaar.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Quickly ICT of door Quickly ICT aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Quickly ICT is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te (doen) nemen. De wederpartij dient Quickly ICT op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Quickly ICT de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Quickly ICT staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 6. Als de wederpartij, nadat de producten door Quickly ICT in eigendom zijn overgedragen, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 21. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur en eventuele andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes, berusten uitsluitend bij Quickly ICT, zijn licentiegevers of toeleveranciers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten ten aanzien van deze goederen. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de wederpartij toekomend recht is niet overdraagbaar aan derden.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele uit programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 22. | GEGEVENSBESCHERMING

Quickly ICT neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van zijn netwerken en in zijn bezit zijnde persoonsgegevens, rekening houdend met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.

ARTIKEL 23. | SLOTBEPALINGEN

 1. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Quickly ICT niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
 2. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Een geschil tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst die voorziet in het leveren van elektronische communicatiediensten, kan zowel door de wederpartij als door Quickly ICT worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten (ECD), Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Informatie over het behandelen van geschillen door de Geschillencommissie ECD is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.
 4. Alvorens een beroep te doen op de geschillencommissie als bedoeld in het vorige lid, dan wel de burgerlijke rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Tenzij de wet daaraan dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Quickly ICT aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
contactformulier
Contact informatie

Quickly ICT
Quickly Services
Grote meent 30
3945GG Cothen

085 060 8016
info@quicklyict.nl

Bedrijfgegevens

Btw nr: NL 165611273B01
Kvk nr: 92731287

Bank gegevens

Bank: ING bank
Iban: NL23 INGB 0104 3946 92
Bic: INGBNL2A

Social Media